کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد

کارگاه کشف رسالت و رفع خجالت مکس وسارد | کانون ان ال پی ایران
مدرس
روزهای برگزاری
قیمت
پیش پرداخت
ثبت نام
دیروز
فردا
100,000 تومان
پیش پرداخت: 10,000 تومان

هر انسانی در مسیر زندگی خود بدنبال هدفی است که برایش خلق شده است مسیری که تمامی نیروهای بالقوه خود را فعال نموده و از تمامی طرفیت های خود استفاده می نماید و در طی این مسیر بسیار خلاق شده و تمامی نیروهای طبیعت در مسیر حرکت فرد قرار میگیرد اما از انجاییکه این رسالت را ضمیر ناخود آگاه شکل داده است با قرار گیری در شرایط تکنیکال خاص و دسترسی به ضمیر ناخود آگاه این رسالت شناسایی می شود

  • شناخت ناخود آگاه 
  • هرم مازلو و هرم دیلتز (سطوح منطقی رفتار )
  • ارتباط با ناخود آگاه و نصب علائم ارتباطی
  • مدلسازی
  • اجرای سیستم مشترک سازی در زندگی ایده آل
  • ارتباط با  ناخود آگاه توسط  auto lighting
  • نمایش رسالت وجودی توسط نا خوداگاه
  • کسب تائید رسالت توسط علائم قراردادی


تمامی افراد جامعه باید در مسیر خلقت خود و استعدادی که برایش خلق شده اند حرکت کنند کسب رضایت خوشحالی و خوشبختی هرکس ناشی از شناسایی رسالت و حرکت در این مسیر می باشد .

نتیجه :
دراین دوره شخص رسالت خود را کسب نموده و با استفاده از اصول هدف گذاریnlp  در مسیر آن قدم برداشته  و همچون نهالی نوپا آنرا پرورش میدهیم .

 

4