نظر برخی از دانشجویان دوره ی نیوکد

نظر برخی از دانشجویان دوره ی نیوکد

نظر برخی از دانشجویان دوره ی نیوکد در مورد دوره ی نیوکد مدرس:خانم سوسن سلیم شهشهانی اردیبهشت 96