مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو2

مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو2

مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو ریاست انیستیتو Bode