مصاحبه با دكتر كوروش معدلي

مصاحبه با دكتر كوروش معدلي

مصاحبه با دكتر كوروش معدلي در رابطه با اهميت سري برنامه هاي جديد كانال تلگرام كانون ان ال پي ايران