زندگی دلخواه خود را بسازید44

زندگی دلخواه خود را بسازید44

قسمت چهل و چهارم عنوان: یاد بگیریم از دیگران تقاضای کمک کنیم دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران