زندگی دلخواه خود را بسازید42

زندگی دلخواه خود را بسازید42

قسمت چهل و دوم عنوان:آیا شانس وجود دارد یا خیر؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران