زندگی دلخواه خود را بسازید40

زندگی دلخواه خود را بسازید40

قسمت چهلم عنوان: تاثیرگذاری مثبت روی دیگران در زندگی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران