زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت سی ونهم

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت سی ونهم

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و نهم عنوان:ای کاشها در زندگی دکترکوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران