كارگاه آموزشی سیمیای زندگی رموز تصویرساز

كارگاه آموزشی سیمیای زندگی رموز تصویرساز

كارگاه سیمیای زندگی (شناخت ناهنجاریهای تصویر ذهنی) سیمیا نام باستانی دانش تصویر ذهنی است. مدرس: امیرحسین غروی یكتا موسسه مرز اندیشه نوین (كانون ان.ال.پی ایران)