برای تحقق اهدافتان از همین لحظه قدم بردارید

برای تحقق اهدافتان از همین لحظه قدم بردارید

اگردرمورد اهدافتان حرف میزنید،اکنون زمان قدم برداشتن است