اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی

اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی

اهدای گواهینامه کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر کوروش معدلی (بنیانگذار ان ال پی )در ایران