برگزاری کارگاه مدیریت حال

برگزاری کارگاه مدیریت حال

برگزاری کارگاه مدیریت حال
مهارتهایی برای آینده و ساختن حال خوب
18 بهمن

ثبت نام با تخفیف تا 10 بهمن

88742427-88741651-86043822