برگزاری دوره ی نیوکد ان ال پی

title


برگزاری دوره ی نیوکد

جهت افزایش حس ششم و ارتباط قوی با ضمیر ناخودآگاه و استفاده از تواناییهای بیکران مغز

 توسط مربی دوره سرکار خانم شایلی راحمی
 دوشنبه 15 مهرماه از ساعت 17 الی 19

 

88742427-88741651-86043822