برگزاری دوره ی اناگرام پایه و خانواده

خبر برگزاری دوره ی اناگرام پایه و خانواده | کانون ان ال پی ایران

برگزاری دوره ی اناگرام پایه و خانواده

اناگرام پایه 5 شنبه 26 دی از ساعت 9 الی 18 مدرس:خانم شایلی راحمی
اناگرام خانواده جمعه 27  دی از ساعت 9 الی 18 مدرس:استاد غروی یکتا
شهریه:650 هزارتومان
88742427-88741651