من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند


اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی