هر روزتان را با شکرگذاری شروع کنید


اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی