برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.


اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی