شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است


اهدای مدرک کوچینگ توسط رابرت دیلتز به دکتر معدلی