من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

شروع دوره اناگرام (شخصیت شناسی)

Date: 1396/01/21 09:57

شروع دوره اناگرام (شخصیت شناسی) روز 14 اردیبهشت روزهای 5 شنبه و جمعه به مدت دو هفتهشروع دوره ی اناگرام از 14 اردیبهشت ماه

روزهای 5 شنبه از ساعت 15 الی 19:30
روزهای جمعه از ساعت 9 الی 13:30
به مدت 2 هفته
سرمایه گذاری دوره:500000 تومان

تلفن:88742427-88741651