هر روزتان را با شکرگذاری شروع کنید

اولین دوره ان ال پی و کودکان

Date: 1397/10/18 14:05

شروع دوره ی استثنایی واستاندارد NLPوکودکان برای اولین بار درکانون از 8 بهمن ماه مدرسان:دکتر کوروش معدلی از فرانسه و خانم مریم ذکایی به همراه شرایط ویژه پرداخت برای دانشجویان کانون ان ال پیمژده به علاقمندان دوره ی استاندارد ( ان ال پی و کودکان) برای اولین بار در کانون ان ال پی ایران
شروع دوره ی استثنایی واستاندارد NLPوکودکان اولین بار درکانون از 8 بهمن ماه روزهای دوشنبه :16:30 الی 19

مدرسان:دکتر کوروش معدلی از فرانسه و خانم مریم ذکایی
به همراه شرایط ویژه پرداخت برای دانشجویان کانون ان ال پی
88742427-88741651-86043822

شروع دوره ی استثنایی واستاندارد NLPوکودکان برای  اولین بار درکانون از 24 دی ماه
مدرسان:دکتر کوروش معدلی از فرانسه و خانم مریم ذکایی


به همراه شرایط ویژه پرداخت برای دانشجویان کانون ان ال پی
@KANOONNLPشروع دوره ی استثنایی واستاندارد NLPوکودکان برای  اولین بار درکانون از 24 دی ماه
مدرسان:دکتر کوروش معدلی از فرانسه و خانم مریم ذکایی


به همراه شرایط ویژه پرداخت برای دانشجویان کانون ان ال پی
@KANOONNLPشروع دوره ی استثنایی واستاندارد NLPوکودکان برای  اولین بار درکانون از 24 دی ماه

مدرسان:دکتر کوروش معدلی از فرانسه و خانم مریم ذکایی


به همراه شرایط ویژه پرداخت برای دانشجویان کانون ان ال پی
@KANOONNLP