برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

شروع دوره تکنسین صبح ها

Date: 1397/04/25 12:54

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی ویژه صبح ها شروع دوره 3 تیرماه روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دوماه از ساعت: 9:30 الی 12 مدرس:سرکار خانم مریم ذکایی