شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح ها شنبه و 4شنبه

Date: 1397/07/22 11:29

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح ها روزهای شنبه و 4شنبه به مدت دو ماه مدرس:خانم مریم ذکایی شروع دوره 23 آبان ماه 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ویژه ی صبح ها روزهای شنبه و 4شنبه

به مدت دو ماه 
مدرس:خانم مریم ذکایی
شروع دوره: 23 آبان ماه

88742427-88741651-86043822