من عاشق امروزم،همین لحظه و نمی گذارم فردا نگرانم کند

دوره ی اناگرام مجازی

Date: 1396/03/30 09:39

ويژه افراديكه به علت مسافت قادر به حضور در كلاس نيستند ❌افراديكه مشغله كاري داشته و می خواهند در زمان خود صرفه جویی کنند ❌افرادیکه علاقه به دوره های مجازی دارنددر اناگرام شخصیت انسانها به 9 دسته تقسیم
 می شود :
1-عالی خواه و مقرراتی
2-مدد كار و انسان دوست 
3-مدیر و شهرت طلب
4-هنرمند
5-محقق
6-منصف
7-هماهنگ و تنوع طلب
8-قدرت طلب
9-صلح طلب

مدرس:دکتر کوروش معدلی
مزاياي اين دوره
ويژه افراديكه به علت مسافت قادر به حضور در كلاس نيستند
❌افراديكه مشغله كاري داشته و می خواهند در زمان خود صرفه جویی کنند
❌افرادیکه علاقه به دوره های مجازی دارند
88742427-88741651